Historique : url=http:--t-antiq.com

Usmernenie pre zariadenia socie1lnych služieb pri <a href="http://jydlwswzcsm.com">umiset</a>ňovaned občana do zariadenia bezodkladne1. V predpade, ak sa občan alebo rodinnfd predslušnedk obre1ti so žiadosťou o bezodkladne9 <a href="http://jydlwswzcsm.com">umiset</a>nenie priamo na zariadenie socie1lnych služieb, je potrebne9 žiadosť postfapiť na odbor socie1lnych veced a zdravotnedctva spolu s kre1tkou informe1ciou o socie1lnom a zdravotnom stave občana, aby bolo možne9 zhodnotiť či ide o bezodkladne9 <a href="http://jydlwswzcsm.com">umiset</a>nenie.2. Ďalšed postup je takfd istfd, ako pri podaned žiadosti priamo na darad SK. Ak toto zariadenie neme1 v čase podania žiadosti voľne9 miesto, darad SK postupuje podľa 8 ods. 3 ze1kona o socie1lnych službe1ch.